Becker

  • Air intake filter 909514 for Becker vacuum pumps
Air intake filter 909514 for Becker vacuum pumps

Air intake filter 909514 for Becker vacuum pumps

Vacuum pump model
Brand Becker
Model DVT3.100, DVT3.140, KDT3.100, KDT3.140, KVT3.100, KVT3.140
Filter dimensions
Dimensions , D=64 mm, d1=38 mm, d2=10 mm, H=171 mm

Becker air filter

90951800000

90953200000

90953300000

90950500000

90951900000

90950300000

90953700000

90957100000

90950600000

90950700000

90951000000

90958000000

90951400000

90958100000

90954000000

90952900000

84040107000

84040207000

84040110000

84040112000

Inquiry

Scan the qr codeClose
the qr code